Naujienos

Ūkinininkams – galimybė gauti paramą investicijoms į žemės ūkio valdas

0

Ūkininkai, norintys modernizuoti savo ūkius, balandžio 1 d. – birželio 30 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Parama teikiama supaprastinta tvarka.

Žemės ūkio ministerijos nuotr.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 56 691 116 Eur paramos lėšų. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 50 tūkst. Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu bendra gauta paramos suma negali būti didesnė kaip 400 tūkst. Eur. Didžiausias paramos intensyvumas – 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Taip pat paraiškos gali būti teikiamos ir per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS), jei tokia galimybė yra, registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje www.nma.lt, kitomis elektroninėmis priemonėmis ir panašiai.

Karantino metu pareiškėjai pasirašytą paraišką kartu su pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“, kurios bus įrengtos artimiausiu metu NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Apie paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 darbo dieną informuojami paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Pareiškėjas, pateikęs paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš NMA informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po paraiškos pateikimo privalo susisiekti su NMA, priešingu atveju, kilus ginčui dėl paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos dvi darbo dienas trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas gali teikti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys ir juridiniais asmenys. Fiziniai asmenys turi užsiimti žemės ūkio veikla ir būti įregistravę ūkininko ūkį ir valdą. Juridiniai asmenys turi užsiimti žemės ūkio veikla ir savo vardu būti įregistravę valdą. Reikalavimas įregistruoti savo vardu valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba pastaruosius perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Taip pat iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 12 mėnesių, o pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis kaip 8 000 Eur. Reikalavimas dėl valdos ekonominio dydžio nėra taikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba pastaruosius perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Kam skiriama parama

Parama skiriama pareiškėjams, užsiimantiems žemės ūkio produktų gamyba, prekiniams žemės ūkio produktams, pagamintiems ar išaugintiems valdoje, apdoroti (rūšiavimui, pakavimui, surinkimui ir t. t.), perdirbti ir tiekti rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintiems ar išaugintiems žemės ūkio produktams supirkti ir realizuoti, supirktiems iš savo narių jų valdose pagamintiems ar išaugintiems žemės ūkio produktams perdirbti ir iš jų pagamintiems maisto ir ne maisto produktams realizuoti.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijai priskiriama nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga, nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti, ir (arba) paruošti realizacijai, taip pat specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių nauja statyba (su tam tikromis išimtimis), rekonstravimas ar kapitalinis remontas, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu), bendrosios išlaidos. Visos finansuojamų išlaidų kategorijos išvardytos KPP veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse.

Paraiškų atrankos kriterijai

KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Su paraiškų atrankos kriterijais galima susipažinti įgyvendinimo taisyklėse, taip pat jie išvardyti čia.

Svarbiausi 2020 m. taisyklių pakeitimai

(lyginama su 2019 m. veiklos srities įgyvendinimo taisyklėmis):

  • Pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, nuosavas lėšas ir iš veiklos gautinas lėšas, kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis ir (arba) nurodytas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant finansų įmonės arba kredito įstaigos paskolos arba per sutelktinio finansavimo platformos operatorių suteikiamos paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus (sutelktinio finansavimo platformos operatorių sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje adresu www.lb.lt). Su mokėjimo prašymu, kuriame prašoma kompensuoti skolintomis lėšomis įgyvendintas investicijas, paramos gavėjas turi pateikti su finansų įmone arba kredito įstaiga pasirašytą paskolos arba per sutelktinio finansavimo platformos operatorių su projekto finansuotoju pasirašytą paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;
  • Pakartotinai investicinės paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį pagal KPP priemones ir (arba) priemonių veiklos sritis finansuojamą projektą. Tačiau šis reikalavimas netaikomas įgyvendinant projektus pagal KPP priemonių veiklos sritis / veiklas:  „Asbestinių stogų dangos keitimas“, „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“,  „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“, „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“, „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“.
  • Pakeisti naujų pieno ūkio fermų, naujų plokščiadugnių grūdų saugojimo bokštų statybų fiksuotieji įkainiai. Naujoms pieno ūkio fermoms – fermos ploto vieno kvadratinio metro (1 m2)  statybos fiksuotasis įkainis yra 206,47 Eur. Naujiems plokščiadugniams grūdų saugojimo bokštams – bokšto talpos tūrio vieno kubinio metro (1 m3) statybos fiksuotasis įkainis yra 89,15 Eur.
  • Išlaidos ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti finansuojamos tik tuo atveju, jei pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo yra parengęs ir su paramos paraiška pateikia biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planą dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose ir planas yra suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniu padaliniu.
  • Prie netinkamų finansuoti išlaidų kategorijų priskiriamos: naujos įrangos, būtinos specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti, įsigijimo išlaidos (34.2 papunktis); specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos (34.7 papunktis); naujų statybinių medžiagų įsigijimo išlaidos (34.8 papunktis); kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, įrengimo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos (34.9.1 papunktis).
  • Prie netinkamų finansuoti išlaidų priskiriamos naujo traktoriaus ir (arba) kombaino įsigijimo išlaidos, jei šios rūšies žemės ūkio technika, nepriklausomai nuo techninių parametrų, buvo įsigyta pasinaudojus KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ parama ir pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, apskaičiuotas paskutinio projekto įgyvendinimo pabaigoje, paraiškos pateikimo dienos duomenimis yra nepadidėjęs 20 procentų.
  • Projektų atrankos komitetas nesudaromas. Sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priima NMA direktoriaus įgaliotas asmuo, vadovaudamasis projektų vertinimo rezultatais.

Naudinga informacija:

The post Ūkinininkams – galimybė gauti paramą investicijoms į žemės ūkio valdas appeared first on Kaunieciams.lt.

Lietuvoje – 290 koronavirusine infekcija užsikrėtę asmenys

Previous article

Ar tikrai žemės ūkio politika neatsižvelgia į smulkiuosius ūkius?

Next article

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Naujienos